×

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten SpijkerOntwerp te Gouda (2804 JN) aan Van den Boschstraat 9.

Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een opdracht geeft aan opdrachtnemer tot het verrichten van diensten c.q. werkzaamheden.

Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtnemer en de wederpartij schriftelijk te bepalen diensten die verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden. De opdrachten hebben betrekking op het ontwikkelen, produceren en uitgeven van vormgeving, online en/of offline.

Schriftelijk: niet zijnde mondeling en waaronder ook elektronisch verkeer valt.

Meerwerk: werkzaamheden die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

Site: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen scripts, databases en andere media.

Materiaal op sites: alle tekst, afbeeldingen, gebruiksinterfaces, foto’s, logo’s, muziek, illustraties, computercodes, geluiden en visuele interfaces.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en wederpartij, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Standaardvoorwaarden van de Wederpartij gelden uitsluitend wanneer deze door de Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met de wederpartij, waarvoor door de Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 6. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 8. De laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden op de site van de Opdrachtnemer (nl) is steeds van toepassing.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van de Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Wederpartij is verstrekt. De Wederpartij staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht, heeft verstrekt.
 2. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn gedurende 14 kalenderdagen geldig tenzij anders aangegeven. De Opdrachtnemer is slecht aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Wederpartij binnen 14 kalenderdagen schriftelijk wordt bevestigd, tenzij ander aangegeven.
 3. Indien de Wederpartij nalaat om de offerte schriftelijk te bevestigen, maar er desondanks mee instemt dat opdrachtnemer een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, wordt daarmee de offerte bevestigd en zijn de daarin vermelde voorwaarden alsook deze algemene voorwaarden, van kracht.
 4. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard.
 5. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 9. Wanneer de Wederpartij eenzelfde opdracht, al dan niet tegelijkertijd, aan een andere partij dan de
 10. Opdrachtnemer wenst te verstrekken of heeft verstrekt, dient de Wederpartij de Opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen voor zover de privacy van de andere partij niet wordt geschaad.

Artikel 4 – Terbeschikkingstelling van informatie en/of materialen

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of (deugdelijke) materialen, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.
 2. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of (deugdelijke) materialen niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen tarief aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Bij de uitvoering van de opdracht heeft de Opdrachtnemer een inspanningsverplichting en verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald. Daartoe worden de werkzaamheden, in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd.
 2. De Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke pers(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Toepasselijkheid van artikel 7:404, (uitvoering door bepaalde persoon) artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en artikel 7:409 (overlijden van bepaalde persoon) van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitgesloten.
 3. Een opdracht tussen de Opdrachtnemer en de Wederpartij komt eerst tot stand op het tijdstip dat de opdrachtnemer een door een bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij ondertekende overeenkomst ontvangt.
 4. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de wederpartij de gegevens en/of (deugdelijke) materialen, aan de Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 5. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 6. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft de Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. De Opdrachtnemer zal dit in overleg met de Wederpartij doen.
 7. Desgewenst kan de Opdrachtnemer namens de Wederpartij offertes aanvragen.
 8. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. Indien door de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht, werkzaamheden op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie werkzaamheden worden verricht, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor realisatie van gewenste en redelijke faciliteiten opdat de opdracht daar op een goede/juiste wijze kan worden uitgevoerd.
 10. Tenzij anders is overeengekomen en is vastgelegd, behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en/of het beoordelen of instructies van de wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht aan de Opdrachtnemer.
 11. Tenzij anders overeengekomen en is vastgelegd, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij.
 12. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de Opdrachtnemer, al dan niet in naam van de Wederpartij, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de Wederpartij op verzoek van de opdrachtnemer de hierboven genoemde goedkeuring, schriftelijk te bevestigen.

Artikel 6 – Contractduur, uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijke en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 3. De Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zo nodig in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 – Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan, noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg treden opdat de overeenkomst kan worden aangepast.
 2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij of van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk is overeengekomen. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd en/of de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering, kan worden gewijzigd.
 3. Indien door toedoen van de Wederpartij tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de Opdrachtnemer in overleg met de Wederpartij de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen.
 4. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 5. De Opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 6. In afwijking van het voorgaande zal de Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht, het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 8 – Accounts, gekoppelde sites en promoties

 1. Indien voor bepaalden diensten op de Site gebruik wordt gemaakt van accounts, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van accountinformatie, en de activiteiten die op het account plaatsvinden volledig bij Wederpartij.
 2. Indien op de Site koppelingen naar andere sites dienen te worden gemaakt, dan is Wederpartij niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Wederpartij is gevrijwaard op alle informatie of materialen die op de gekoppelde stie staan vermeld.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Site van Wederpartij te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk afgesproken.

Artikel 9 – Browsercompabiliteit

 1. Alle door Opdrachtnemer ontwikkelde Sites worden gebouwd om compatibel te zijn met de twee meest recente versies van Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari.
 2. Opdrachtnemer garandeert op generlei wijze dat het door Opdrachtnemer gemaakte template door alle browsers op exact dezelfde manier wordt weergegeven.
 3. Opdrachtnemer garandeert op generlei wijze dat het door Opdrachtnemer gemaakte template op nog nieuwe uit te komen browsers op dezelfde manier zal blijven werken.
 4. De kans is groot dat door Opdrachtnemer gemaakte Site op andere browsers prima zal werken, echter wordt dit niet gegarandeerd.

Artikel 10 – Tarieven

 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de Opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
 2. Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn altijd exclusief BTW. De BTW wordt apart vermeld.
 3. Alleen de werkelijk bestede tijd wordt in rekening gebracht. Bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, zal alleen declaratie daarvan plaatsvinden na overleg de Wederpartij.
 4. De Opdrachtnemer heeft het recht om, zonder voorafgaande schriftelijk mededeling, per 1 januari van ieder kalenderjaar, het overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie.
 5. De Opdrachtnemer is, in geval van prijsstijging, buiten de inflatie om, ook gerechtigd de prijzen te verhogen. De Opdrachtnemer zal de Wederpartij het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij ook de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 6. Indien de Wederpartij de door de Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief, niet wenst te aanvaarden, is de Wederpartij gerechtigd binnen 14 kalenderdagen na de datum van bedoelde kennisgeving, de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren met ingang van de in de kennisgeving van de Opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.
 7. De Wederpartij is niet gerechtigd tot ontbinding over te gaan indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief, voortvloeit uit een wet.

Artikel 11 – Betaling, wettelijke rente en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij door de Wederpartij en Opdrachtnemer anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. De Wederpartij dient binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de factuurdatum de Opdrachtnemer schriftelijk en gemotiveerd te berichten bezwaren te hebben tegen de factuur. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, wordt de factuur geacht goedgekeurd te zijn.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties, schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. De Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 5. Na de vervaldatum is de Wederpartij in gebreke en heeft de Opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Afhankelijk van de situatie zal de wettelijke rente voor handelstransacties of particulieren worden berekend.
 6. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
 7. De kosten van een herinnering, aanmaning en/of sommatie wegens het verzuim van de Wederpartij, bedragen elke keer € 40,00 die ten laste van de Wederpartij komen. Deze kosten betreffen de administratieve gevolgen van het niet tijdig voldoen van de declaratie.
 8. Indien de betaling langer dan één maand achterwege blijft, kan de Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling geheel is voldaan.
 9. De Opdrachtnemer heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opengevallen rente en tenslotte in mindering te brengen op van de hoofdsom en de lopende rente.
 10. De Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 11. De Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsook de kosten worden voldaan.
 12. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag.
 13. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de Wederpartij, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de Wederpartij, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 14. De Wederpartij kan bij het sluiten van de overeenkomst verzocht worden om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 15. De Wederpartij kan bij het sluiten van de overeenkomst verzocht worden om maximaal 50% van het geschatte verschuldigde bedrag, vooraf te voldoen.
 16. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van de wederpartij, zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de Wederpartij, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Afsluiting opdracht

 1. De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door de Wederpartij is goedgekeurd. Indien er bezwaren bestaan tegen de afrekening, moet de Wederpartij dit binnen een termijn van 10 kalenderdagen na factuurdatum, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken. Indien de Wederpartij niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.
 2. Nadat de Wederpartij al zijn verplichtingen heeft voldaan worden alle zaken die aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, geretourneerd aan de Wederpartij.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de Opdrachtnemer.
 2. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de Opdrachtnemer daartoe bevoegd.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te verwijderen.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtnemer, het werk zonder vermelding van de naam van de Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Wederpartij noch de Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 15 – Gebruik en licentie

 1. Wanneer de Wederpartij volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de Opdrachtnemer, verkrijgt deze een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging betreft overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.
 2. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst, aan de Opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.
 3. De Wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de Opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten. De vergoeding bedraagt maximaal drie maal het overeengekomen honorarium en minimaal een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken, wanneer de verstrekte licentie is komen te vervallen. De licentie komt te vervallen:
  • vanaf het moment dat de Wederpartij zijn (betaling)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de Wederpartij in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
  • indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
 5. De Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de Wederpartij, de vrijheid om het ontwerp, andere resultaten en kennis voortkomend uit de opdracht, te gebruiken voor andere werkzaamheden en/of eigen publiciteit of promotie mits de exclusiviteit, zoals weergegeven onder 13.1, gewaarborgd blijft en geen vertrouwelijke informatie ter kennis van anderen wordt gebracht.

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden, te verstrekken en de Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer gehouden de opgeëiste informatie te verstrekken. In een dergelijke situatie kan van de opdrachtnemer geen schadevergoeding of schadeloosstelling worden gevorderd en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht.

Artikel 17 – Onderzoek, reclames en klachten

 1. De Wederpartij moet op het moment dat zaken hem/haar ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd, onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt en voldoet met/aan wat tussen partijen is overeengekomen.
 2. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 kalenderdagen na levering, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld.
 3. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 7 kalenderdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld.
 4. Elke melding van een gebrek dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 5. De Wederpartij dient de Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen).
 6. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de Wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Wederpartij schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de Opdrachtnemer.
 7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden.
 8. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en wat waartoe de wederpartij de Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
 9. Indien van een gebrek te laat melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling tenzij de wederpartij zich in een absolute overmacht situatie bevond zodat deze niet in staat was om tijdig melding te doen.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van de Opdrachtnemer, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 12 maanden.

Artikel 18 – Opzegging en opschorting

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen mits een redelijke opzeggingstermijn in acht wordt genomen. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en door middel van een aangetekende brief tijdig aan de ander kenbaar worden gemaakt.
 2. Bij voortijdige beëindiging door de Wederpartij, heeft de Opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangs bedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Wederpartij door de Opdrachtnemer.
 3. Bij voortijdige beëindiging door de Wederpartij zal de Opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met de Wederpartij, zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze bij de Wederpartij in rekening gebracht.
 5. De Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/of de opdracht te ontbinden, indien:
  • de Wederpartij de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de opdracht, Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 6. De Opdrachtnemer is ook bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich aan de andere kant omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 7. Indien de opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de Opdrachtnemer op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
 8. De Opdrachtnemer behoudt steeds het recht vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 19 – Teruggave van ter beschikking gestelde zaken aan Opdrachtnemer

 1. Indien de Opdrachtnemer aan de Wederpartij bij de uitvoering van de opdracht, zaken ter beschikking heeft gesteld moet de Wederpartij de ter beschikking gestelde zaken 7 kalenderdagen nadat het verzoek daartoe is gedaan, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig retourneren aan de opdrachtnemer.
 2. Indien de Wederpartij, om welke reden ook, niet voldoet aan het gestelde onder 19.1 en na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 19.1 genoemde verplichting, heeft de Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Wederpartij te verhalen.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door de Opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. De Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 2. De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 3. De Opdrachtnemer kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de opdrachtnemers toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade, daaronder begrepen, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 6. De op de website van de Opdrachtnemer (nl) aangeboden zaken, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SpijkerOntwerp.
 7. De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gehouden worden voor:
  • fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de Wederpartij er hand is gesteld;
  • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  • fouten of tekortkomingen van door en/of namens de Wederpartij ingeschakelde derden;
  • gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
  • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Wederpartij, overeenkomstig het bepaalde zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;
  • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Wederpartij het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef, achterwege heeft gelaten en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest;
  • voor op de website van Opdrachtnemer opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de opdrachtnemer nimmer aansprakelijkheid worden.

Artikel 21 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat hierover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft kunnen uitoefenen of geen verantwoordelijkheid voor draagt, waardoor de opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de wederpartij, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid zijn daaronder begrepen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, apart te declareren. De wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 22 – Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze aan de Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Wederpartij of van een door de Wederpartij aan te wijzen derden, worden gebracht.

Artikel 23 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie onderling op te lossen zo nodig met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Heb je een vraag over webdevelopment, webdesign, vormgeving of wil je jouw online ambitie verwezenlijken? Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek.